Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verhuur van sportuitrusting

Sport + Mode Wemhoff - Astenstr. 7 - 59955 Winterberg

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van het huidige huurcontract.

 1. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gehuurde materiaal.
 2. De uitrusting is niet verzekerd.
 3. In geval van verlies van het huurobject door diefstal of totaal verlies, zal de vervangingswaarde van het huurobject aan de huurder worden gefactureerd of in rekening worden gebracht.
 4. In geval van diefstal of verlies van het huurobject dient de klant in ieder geval aangifte te doen bij de plaatselijke autoriteiten.
 5. In geval van gedeeltelijke beschadiging van de uitrusting zal de herstelling aan de huurder worden aangerekend volgens de geldende prijslijst.
 6. De inwisseling van het huurobject tegen voorwerpen van gelijke waarde is op elk ogenblik tijdens de duur van het contract mogelijk. Ruilen voor artikelen uit een hogere categorie is ook mogelijk tegen een meerprijs, maar restitutie is onmogelijk bij ruilen voor artikelen uit goedkopere categorieën.
 7. Het gehuurde materiaal moet betaald worden op de dag dat het wordt teruggebracht. De uiterste inleverdatum is 09.00 uur in de ochtend van de volgende dag.
 8. De vroegtijdige beëindiging van het huurcontract is mogelijk door teruggave van het gehuurde goed, maar zonder algemene aanspraak op terugbetaling van de pro rata huurprijs. Een pro-rata terugbetaling is ter beoordeling van de geldschieter.
 9. In geval van ziekte en/of ongeval vindt restitutie plaats na overlegging van een medisch attest.
 10. Voor het vastleggen van de binding is een reguliere huurovereenkomst vereist. Door ondertekening gaat de klant akkoord met de professionele bindkundige aanpassing volgens ISO-norm 11088/13993. Hij/zij bevestigt dat hij/zij de persoonsgegevens voor het bepalen van de juiste Z-waarde juist heeft opgegeven. De huurder heeft de correcte instelling van de vastgestelde waarde door de verhuurmedewerker gecontroleerd volgens de schaal (incl. aangegeven correcties van de controle vóór het seizoen).
 11. Het sluiten van een huurovereenkomst is alleen mogelijk op vertoon van een passend legitimatiebewijs door de huurder. Als alternatief kan een aanbetaling worden gedaan.
 12. De huurder stemt in met de opslag van zijn persoonsgegevens met het oog op de bindende vaststelling en de legitimatiecontrole.

Altastenberg, november 2016

Algemene voorwaarden Skischool Altastenberg Leber & Wemhoff GbR

Astenstr. 7, 59955 Winterberg-Altastenberg
(hierna ook "Skischool" genoemd)

§ 1 Algemeen
Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle zakelijke transacties tussen de Skischool Altastenberg Leber & Wemhoff GbR en de klanten. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van een sneeuwsportschool (skischool). Dit omvat met name diensten zoals het verstrekken van instructie in de vaardigheden en de kennis van het skiën (zonder garantie van een specifiek resultaat van de opleiding), alsook het begeleiden en het sturen tijdens het skiën.

§ 2 Inschrijving
De inschrijving voor de cursussen geschiedt via het bureau van de skischool in de gebouwen van Sport+Mode Wemhoff in Winterberg-Altastenberg. De inschrijving is pas bindend voor de skischool wanneer een bevestiging van de skischool is ontvangen en het cursusgeld volledig is betaald. In geval van voorinschrijving per telefoon, internet of e-mail is de deelnemer verplicht het cursusgeld te betalen, ook als hij/zij niet aan de skicursus deelneemt. Er is geen recht op cursussen van welke aard dan ook. Alleen de skischool beslist over de toewijzing van de cursussen en de deelname of niet-deelname van individuele klanten. De contractpartner moet de skischool naar waarheid en volledig informeren over zijn of haar skivaardigheden en -ervaring.

§ 3 Cursusgeld / prijzen
De berekening geschiedt in euro's tegen de op de dag geldende prijs volgens de mededeling in het bedrijfspand van Sport+Mode Wemhoff, Altastenberg.

§ 4 Annulering van een inschrijving door de skischool
De skischool heeft het recht een inschrijving te annuleren vóór het begin van de cursus. Dit kan nodig zijn wegens over- of onderboeking van de gekozen prestatieklasse of slechte weersomstandigheden. Indien met de deelnemer geen alternatieve cursus of alternatieve dag kan worden overeengekomen, zullen de kosten worden terugbetaald.

§ 5 Lifttickets
De lifttickets moeten door de deelnemer worden betaald. Informatie vooraf over de kosten van lifttickets is niet bindend. Het tovertapijt in het Kinderland is in de cursusprijs inbegrepen.

§ 6 Lestijden
De lestijden komen overeen met de informatie in de brochures, maar kunnen ook worden gewijzigd in verband met actuele gebeurtenissen. Als de lestijden veranderen, zal dit in het skischoolbureau worden aangekondigd. De skischool is niet aansprakelijk voor afgelaste lestijden als gevolg van busvertragingen (bijv. verkeers-, weg- of weersomstandigheden, defecten aan de bus, ongevallen etc.).

§ 7 Onderbreking van de lessen
Ongunstige weers- en sneeuwomstandigheden, gevaarlijke omstandigheden enz. kunnen leiden tot een onderbreking van de lessen. Het besluit om de lessen te onderbreken valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de skischool. Dit besluit moet worden nageleefd. De geannuleerde skilesuur zal worden ingehaald. Terugbetaling van het deelnemersgeld voor het geannuleerde deel van de cursus kan alleen plaatsvinden als een inhaalcursus niet mogelijk is door gebrek aan sneeuw. Verdere vorderingen zijn uitgesloten.

§ 8 Pauzes
De aangegeven pauzetijden tijdens de skicursussen kunnen door de skileraar individueel worden gewijzigd. Dit geldt in het bijzonder indien het weer of andere actuele gebeurtenissen dit noodzakelijk maken. Bovendien kan de skileraar extra pauzes inlassen indien hij/zij dit nodig acht. Minderjarige kinderen en jongeren moeten door hun ouders of een andere persoon met ouderlijk gezag worden opgevangen en gecontroleerd op de afgesproken ontmoetingsplaats tijdens de gewone of overeengekomen pauzetijden. Toezicht door de skileraar vindt gedurende deze tijd niet plaats.

§ 9 Uitschrijving bij de skileraar
Indien een deelnemer tijdens de lesuren of tijdens de begeleiding zijn groep verlaat, dient hij zichzelf of zijn ouders of een andere persoon met ouderlijk gezag uit te schrijven bij de betrokken skileraar / toezichthouder. De skischool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeoorloofde verwijdering uit de skicursus. Bovendien is de skischool niet aansprakelijk indien een deelnemer de terugreis mist als gevolg van afwezigheid of het niet afmelden.

§ 10 Uitsluiting van de cursus
Bij klachten van andere cursisten, ouders of skileraren over ongepast gedrag van een cursist tijdens de cursus, kan de skischool de cursist uitsluiten van verdere deelname aan de lessen. In dit geval vervalt het recht van de cursist op terugbetaling van het pro rata.

§ 11 Leeftijd en lichamelijke conditie
Deelnemers vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen bij de skischool worden ingeschreven. Voorwaarde voor alle leeftijdsgroepen is een goede lichamelijke conditie (bij eventuele klachten moet de huisarts hiernaar worden gevraagd). Door in te schrijven bevestigt de cliënt dat hij/zij niet op de hoogte is van lichamelijke klachten die deelname in de weg zouden staan. Indien de deelnemer zich tijdens de cursus of bij de keuze van het terrein lichamelijk overbelast voelt, moet dit onmiddellijk aan de skileraar worden gemeld.

§ 12 Terugbetaling in geval van terugtrekking van de deelnemer
Er is geen terugbetaling mogelijk na de aanvang van de 1e dag van de cursus. De terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lestijden is uitgesloten. Het recht op een vervanger bestaat niet.

§ 13 Verloren of beschadigde voorwerpen
De skischool is niet aansprakelijk voor ski's, schoenen, accessoires, kleding, geld en persoonlijke voorwerpen die tijdens de lessen of lesonderbrekingen verloren gaan of beschadigd worden. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze voorwerpen, dit geldt ook voor geleende voorwerpen, met name ski-uitrusting.

§ 14 Veiligheid
Elke ski en binding moet voor het begin van de cursus door een gespecialiseerde winkel worden gecontroleerd en afgesteld. Aansprakelijkheid van de skischool met betrekking tot gebreken aan ski's, bindingen en andere uitrustingen is uitgesloten, evenzo kunnen gebreken leiden tot uitsluiting van de lessen. Elk advies dat de skileraar in dit verband geeft, is niet bindend. De FIS-gedragsregels zijn van toepassing tijdens het skiën. De instructies van de skileraar moeten te allen tijde worden opgevolgd.

§ 15 Aansprakelijkheid
Elke deelnemer moet voor zijn/haar eigen verzekering zorgen. Er is geen verzekeringsdekking via de skischool. De skischool wijst erop dat skiën altijd een verhoogd risico op letsel inhoudt. De cursist dient de skileraar onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer hij/zij zich lichamelijk overbelast voelt of bij de keuze van het terrein. De skischool is niet aansprakelijk voor ongevallen en verwondingen die in de aard van het skiën liggen of die het gevolg zijn van het feit dat de deelnemer niet heeft aangegeven dat hij/zij overbelast is.

§ 16 Plaats van uitvoering
De plaats van uitvoering is de locatie van de skischool in D-59955 Winterberg-Altastenberg.

§ 17 Bevoegde rechtbank
De bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de skischool Altastenberg is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

§ 18 Rechtsgeldigheid
Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen. De wettelijke bepalingen zijn dan aanvullend van toepassing.

 

Altastenberg, november 2016